MENSE RECHTEN

De staat van de Nederlandse rechtspraak in twee rolinstructies - vervolg

Datum: Haarlem, 03-09-2019

Auteur: Martijn Mense

In een vorig blog besprak ik een tweetal rolinstructies waarvan één er op neer kwam dat partijen het komende half jaar iets voor zichzelf konden gaan doen. Enige dagen nadat het betreffende gerechtshof partijen dat had laten weten, ontving ik het volgende bericht van een 'Bureau Mediation' verbonden aan die instantie:

Geachte advocaten van partijen,

In bovengenoemde zaak is aan het hof verzocht arrest te wijzen dan wel een datum voor het houden van pleidooi te bepalen. Het hof is eerst in de gelegenheid om zulks te plannen nadat er een termijn van 7 maanden is verstreken. Het is jammer als er in deze periode niet alsnog wordt getracht om het geschil tussen partijen op te lossen. Dit is dan ook de reden waarom Bureau Mediation u nu benadert.

Vriendelijk verzoek ik u om in dit dossier de mogelijkheid om het geschil op te lossen middels mediation met uw cliënt te bespreken. Wilt u, ter bespreking, bijgevoegde digitale brochure aan uw cliënt doorsturen?

  • Snel – mediations kunnen in een drietal bijeenkomsten worden afgerond - een duurzame oplossing met draagvlak van partijen;
  • Soms is het van groot belang dat partijen zowel tijdens als na afloop van de mediation contact met elkaar blijven houden;
  • Alles in eigen hand houden, er wordt maatwerk geleverd;
  • Verschillende procedures die met elkaar samenhangen kunnen in één mediationtraject gevoegd worden behandeld

Uw cliënten verliezen in de procedure geen tijd of rechten; zij bezorgen zichzelf enkel een extra gelegenheid om tot een oplossing te komen. Slaagt een mediation niet, dan kan verder bericht van het hof worden afgewacht.

De mediators die op deze zaken ingezet worden, zijn van de status van de zaak op de hoogte.

Kosten

Wanneer uw cliënt op toevoeging procedeert dan kan ook een toevoeging worden verkregen voor de kosten van de mediator. De mediator vraagt deze voor uw cliënt aan. Cliënt betaalt dan geen eigen bijdrage en ook het honorarium van de mediator niet. Heeft uw cliënt geen recht op een toevoeging dan betaalt deze de helft van het tarief van de mediator. Er zijn mediators die het instaptarief hanteren. Dit betekent dat iedere partij voor het eerste gesprek, met een maximum van 2 uur, 75 euro (exclusief BTW, 90,75 inclusief BTW) betaalt. Als de mediation na het eerste gesprek wordt voortgezet, geldt het normale uurtarief van de mediator.

Detail: in deze zaak was al € 1.978,00 en € 726,00 aan griffierecht geheven van partijen. Het getuigt zonder meer van durf dan betaalde mediation aan te bieden als alternatieve 'oplossing'.

Dit gaat (ook) op een hoop (andere) manieren mis. Ik haal er twee uit.

Advocaten worden geacht de mogelijkheden tot een schikking voor, tijdens en na een rechtszaak te onderzoeken. In de regel doen zij dat ook altijd. Uit het bericht van Bureau Mediation zou je op kunnen maken dat er een compleet nieuw element in deze zaak werd geïntroduceerd door een mediation voor te stellen. Dit is blind gele kaarten uitdelen aan advocaten. Vooraf was namelijk niet gevraagd of partijen al gesproken hadden over een regeling (dan wel mediation).

Iets anders is dat de rechtspraak zichzelf - als we de tekst van bovenstaand bericht volgen - niet meer ziet als vorm van geschilbeslechting. Met een rechterlijke beslissing is het geschil immers niet opgelost: Het is jammer als er in deze periode niet alsnog wordt getracht om het geschil tussen partijen op te lossen. Dat een rechterlijke beslissing ook een oplossing van een geschil oplevert, is kennelijk niet de juiste benadering.

Zorgelijk.

Martijn Mense, advocaat te Haarlem